Zaloguj się

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego LAFMEDIA

Dokonanie zakupu oznacza jednoznacznie, iż Kupujący zgadza się z zapisami regulaminu sklepu internetowego LAFMEDIA zwanego dalej Sklepem. LAFMEDIA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zasadach funkcjonowania sklepu internetowego. Ważność zmian z dniem wprowadzenia na stronę.

 

 Definicje:

 1. DZIEŃ ROBOCZY - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. FORMULARZ REJESTRACJI - formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA - Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 4. KLIENT - (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 5. KODEKS CYWILNY - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 6. KONTO - Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 7. NEWSLETTER - Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
 8. PRODUKT - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 9. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 10. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.bio-dermokosmetyki.pl.
 11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA - Mieczysław Jurga prowadzący działalność gospodarczą, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Długa 8/4, NIP 9291703520, REGON 970257140, adres poczty elektronicznej: biuro@lafmedia.pl.
 12. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 13. USŁUGA ELEKTRONICZNA - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 14. USŁUGOBIORCA - (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
 15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
 16. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

Postanowienia

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem a LAF Mieczysław Jurga ul. Długa 8/4 65-401 Zielona Góra;
 2. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim;
 3. Koszt dostawy towaru doliczany jest automatycznie do rachunku w zależności od opcji wybranej przez Klienta;
 4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się od momentu złożenia zamówienia, do maksymalnie 5 dni roboczych;
 5. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność w magazynie lub u dostawców. W przypadku wystąpienia braku lub niedostępności części towaru objętego zamówieniem, Klient zostaje poinformowany o stanie rzeczy i podejmuje decyzję o sposobie dalszej realizacji, tj.: anulowanie zamówienia, częściowa realizacja, zmiana zamówienia;
 6. Przy potwierdzeniu zakupu wystawiana jest Faktura VAT, zgodnie z danymi wpisanymi w formularzu zamówienia;
 7. Klient może wycofać swoje zamówienie do momentu otrzymania potwierdzenia o wysłaniu zamówionego towaru, a także wprowadzić zmiany wysyłając e-mail na adres biuro@lafmedia.pl;
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany asortymentu, zmiany cen, a także do przeprowadzania akcji promocyjnych i ich odwoływania;
 9. Towar dostarczany jest przesyłką kurierską lub Pocztą Polską. W obecności kuriera lub listonosza należy sprawdzić stan i zawartość paczki. Jeżeli towar jest niezgodny lub zniszczony należy wraz z dostawcą sporządzić protokół szkody;
 10. Formy płatności:
 • przelew bankowy na konto sklepu podane podczas zamawiania,
 • opłata przy odbiorze (należność pobiera kurier/listonosz);
Klient może zrezygnować z towaru zakupionego w sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki (Ustawa z dnia 2 marca 2000r. "o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.). Rezygnacja jest możliwa tylko wówczas, gdy towar nie był w żaden sposób używany, otwierany oraz opakowanie nie zostało w żaden sposób uszkodzone. Wzór formularza znajduje się w dolnej części Regulaminu; Wraz z towarem należy odesłać również fakturę zakupu. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Koszty odesłania towaru obciążają Klienta i nie podlegają zwrotowi. Paczki wysłane za pobraniem nie będą przyjmowane; W przypadku stwierdzenia wad technicznych otrzymanego towaru Klient może skorzystać z gwarancji u producenta (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta). W razie skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy, prosimy o kontakt mailowy biuro@lafmedia.pl ; Zgodnie z treścią art. 24 ustawy z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy Państwa, iż rejestracja w naszym serwisie oznacza dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych (również adresu e-mail) dla celów marketingowych. Jednocześnie oświadczamy, że dane te wykorzystane będą jedynie do finalizacji zamówienia oraz kontaktu naszej firmy z Klientami, nie będą sprzedawane, ani przekazywane osobom trzecim. Każdy zarejestrowany w naszym serwisie ma możliwość wglądu w swoje dane oraz ich edycji; Brak dokonania płatności w ciągu 7 dni od momentu złożenia zamówienia uznane będzie za rezygnację z zakupu i jego automatyczne anulowanie; Właściciel Sklepu nie jest odpowiedzialny za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki, które powstało od momentu przyjęcia jej do przewozu, aż do wydania, (art. 544 KC oraz art. 548 § 1 KC). Sklep zgodnie z ustawą prawo przewozowe i prawo pocztowe, odpowiada do momentu dostarczenia przesyłki klienta do Nadawczego Urzędu Pocztowego lub właściwego Kuriera. Ten moment strony uznają za wykonanie przez Sklep umowy sprzedaży, czego dowodem jest druk nadania/list przewozowy. Obowiązkiem Zamawiającego jest sprawdzenie w obecności przewoźnika, stanu dostarczonego towaru, a w razie stwierdzenia uszkodzeń - spisania protokołu szkód. Sklep zrzeka się prawa dochodzenia roszczeń na rzecz adresata w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przez Pocztę Polską lub firmę kurierską. W tym przypadku Sklep zobowiązuje się dostarczyć niezbędne dokumenty świadczące o wydaniu przesyłki. Cennik nie jest odzwierciedleniem aktualnego stanu magazynowego oraz nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 KC. Wszelkie zapisy i regulaminy z datą wcześniejszą, tracą moc prawną

Zielona Góra 05.02.2016r.

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(ZAŁĄCZNIK DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)Adresat:

Mieczysław Jurga ul. Długa 8/4; 65-401 Zielona Góra
www.lafmedia.pl
biuro@lafmedia.pl

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

..........................................................................
Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

.....................................................................................................................................................................................
Adres konsumenta(-ów):

.....................................................................................................................................................................................
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

........................................................................
Data:
........................................................................
(*) Niepotrzebne skreślić

 

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Waluty

Wersje językowe

Sklep jest w trybie podglądu
Copyright © 2016 www.nazwa.pl Sklepicom - sklepy internetowe